OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

VČS klubu konaná dňa 12.10.2013

                                VČS klubu konaná dňa 12.10.2013. v Jamníku.

Prítomní: Čapkovič Ján, Benko Ján, Borončo Jozef, Jombík Ondrej, Demeterová Viera, Foltín Marian, Strečanský Viliam a Mikolaj Peter.
Neprítomní: Kmec Štefan a Šramko Ernest.
Program: 1.)  Otvorenie.
                 2.)  Voľba volebnej a návrhovej komisie.
                 3.)  Kontrola uznesenia správa o činnosti a vyhodnotenie výstavy.
                 4.)  Správa o hospodárení.
                 5.)  Správa kontrolóra klubu.
                 6.)  Priebežná správa o registrácii.
                 7.)  Voľby.
                 8.)  Diskusia.
                 9.)  Návrh na uznesenie.
               10.)  Ukončenie.

1.)  VČS otvoril tajomník klubu Jombík Ondrej.
2.)  Do volebnej a návrhovej komisie boli zvolení chovatelia: Mikolaj Peter, Strečanský 
      Viliam a Foltín Marian.
3.)  Kontrolu uznesenia predniesol p. Jombík Ondrej a konštatoval, že úlohy ktoré boli
      uložené výboru klubu boli splnené. Správu o činnosti klubu predniesol predseda 
      klubu p. Čapkovič Ján, vo svojej správe zhodnotil činnosť klubu a výstavnícku 
     činnosť. Uviedol, že na národnej výstave mláďat králikov v Košiciach sa zúčastnili
     nasledovní chovatelia: Foltín Marian vystavil 4 ks MSm - majster republiky, Čapkovič
     Ján 4 ks MSč- šampión a Demeterová Viera 4 ks MSč. Poďakoval členom klubu za 
     doterajšiu činnosť. Klubovú výstavu za rok 2013 vyhodnotil p. Benko Ján a 
     konštatoval, že na tohto ročnej klubovej výstave bolo menej vystavených zvierat
     ako vlani, ale v lepšej kvalite.
4.)  Správu o hospodárení klubu predložil pokladník klubu p. Borončo Jozef.
5.)   Kontrolu pokladničnej knihy previedli: kontrolórka klubu p. Demeterová Viera,       
       predseda klubu p. Čapkovič Ján a tajomník klubu p. Jombík Ondrej.
 6.)   Predbežnú správu o registrácii králikov predložil p. Benko Ján. Všetky správy
        je potrebné predložiť v písomnej forme do konca januára 2014.
 7.)  Predseda volebnej a návrhovej komisie p. Strečanský Viliam predložil kandidátku
        nového výboru klubu pre rok 2014 až 2018: predseda klubu p. Čapkovič Ján, 
        podpredseda a registrátor klubu p. Benko Ján, tajomník klubu p. Jombík Ondrej,
        pokladník klubu p. Borončo Jozef, kontrolór klubu p. Demeterová Viera. Navrhnutý
        členovia výboru boli jednohlasne zvolený do nového volebného obdobia.
 8.)   Diskusia: prebiehala v duchu kvality zvierat a nákup plemenných zvierat. P. Benko 
         Ján hovoril o výskumnom chove železitého MS.
 9.)    Predseda volebnej a návrhovej komisie p. Strečanský Viliam predložil návrh na
         uznesenie VČS konanej 12. 10. 2014 v Jamníku:
         a) členská schôdza berie na vedomie:
              správu o činnosti a vyhodnotenie výstavy
              správu o hospodárení
              priebežnú správu o registrácii
          b) členská schôdza schvaľuje novozvolený výbor klubu v zložení: 
               predseda a poradca chovu               p. Čapkovič  Ján
               podpredseda a registrátor klubu       p. Benko       Ján
               tajomník klubu                                   p. Jombík      Ondrej
               pokladník klubu                                  p. Borončo    Jozef  
               kontrolór klubu                                    p. demeterová viera
            c) členská schôdza ukladá:
                 zvýšiť propagáciu klubu v časopise " Chovateľ" a na internetovej stránke
                 vystavovať králiky MS na národných výstavách
                 uhradiť členom klubu polovicu nákladov z národných výstav
  10.)   VČS ukončil predseda klubu p. Čapkovič Ján.
            Vypracoval tajomník klubu p. Jombík Ondrej.